Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH W RAMACH BIBLIOTEKI KATEDRY i PRACOWNI KRYMINALISTYKI UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

   

W ciągu ostatnich 130 lat również kryminalistyka zmieniła swoje oblicze i doświadczyła istotnego postępu. Książka „Kryminalistyka w zmieniającym się świecie” pod red. Dariusza Wilka wpisuje się w potrzebę pogłębiania i poszerzania wie­dzy na temat rozwoju kryminalistyki. W monografii zestawiono trzynaście opracowań na temat następujących współczesnych zagadnień:  strategii kryminalistycznej, oględzin w sprawach zgwałceń zbiorowych i zdarzeń w kopalniach,  przesłuchania podejrzanego, zwalczania i zapobiegania fałszerstwom banknotów, badań przesiewowych na obecność substancji psychoaktywnych (narkotestów), nauk sądowych w badaniach zagadnień historycznych, lingwistyki kryminalistycznej, profilowania NN sprawców przestępstw, przestępczości w świecie wirtu­alnym (tokenów NFT, pornografii) i z wykorzystaniem Internetu Rzeczy. 

 
     Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Józefa Wójcikiewicza zawiera czterdzieści artykułów napisanych przez najlepszych polskich oraz zagranicznych kryminalistyków, kryminologów, procesualistów i medyków sądowych. Obejmuje szereg zagadnień dotyczących historii jak i problematyki współczesnej kryminalistyki oraz dyscyplin ją wspomagajacych.

 

 

 

 

    Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.  Pod redakcją: M. Kały, D. Wilka, J. Wójcikiewicza i D. Zuby. Wolters-Kluwer 2023.

Zupełnie nowe, zmienione i uzupełnione wydanie unikatowego dzieła z roku 2017, opracowane przez wybitnych specjalistów - praktyków z obszaru nauk sądowych.                               

 

 

       Uprzejmie informujemy, że w bibliotece Katedry Kryminalistyki UJ ukazała się nowa pozycja:   Niemająca precedensu, nie tylko w polskiej literaturze naukowej, książka z pogranicza filozofii, prawa, kryminalistyki, kryminologii i mediów, autorstwa Prof. dra hab. J. Wójcikiewicza. Autor analizuje poglądy estetyków przestępstwa. Proponuje nowatorskie postrzeganie nowej dyscypliny nauk sądowych, czyli estetyki sądowej. Prowadzi Czytelnika śladami osiemnasto-, dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych przestępców w Anglii, Szkocji, Francji, Niemczech, Austrii, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jako podstawowe kryterium piękna przestępstwa przyjmuje przede wszystkim podstępny modus operandi sprawcy. Na licznych przykładach i badaniach naukowych przedstawia problem estetyki sprawcy, ofiary, miejsca zdarzenia oraz metaestetyzacji przestępstwa w procesie sądowym, a także w sztuce, filmie, telewizji i literaturze.

       Uprzejmie informujemy, że w bibliotece Katedry Kryminalistyki UJ ukazała się nowa pozycja. Monografia pt „Kryminalistyka a nowoczesne technologie” pod redakcją Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Dariusza Wilka i Józefa Wójcikiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 - dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami w czynnościach procesowych, metodami obrazowania, nowymi technikami analizy i przygotowania próbek w chemii sądowej oraz narzędziami informatycznymi wspomagającymi czynności służb. Monografia stanowi najbardziej wszechstronne opracowanie tej tematyki na polskim rynku wydawniczym, została przy gotowana przez 33 Autorów, specjalistów z różnych obszarów nauk sądowych. Jest ona przeznaczona dla prokuratorów, policjantów, sędziów oraz adwokatów i biegłych, a także dla studentów prawa i innych kierunków związanych z naukami sądowymi.

        Uprzejmie informujemy, że w ramach biblioteki katedry Kryminalistyki ukazała się nowa pozycja - Monografia autorstwa Dariusza Wilka "Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej w procesie karnym. Zagadnienia wybrane", Wyd. JAK, Kraków 2018.  publikacji  przedstawiono rozwój poszczególnych metod fizykochemicznych oraz możliwości ich zastosowania w ekspertyzie sądowej. W monografii zwrócono uwagę na aktualne metodyki prowadzenia badań substancji psychoaktywnych i wybranych mikrośladów. Ponadto opisano zakresy i sposoby interpretowania wyników analiz fizykochemicznych i danych na temat zabezpieczonych śladów i okoliczności zdarzenia, w tym informacji dotyczących transferu śladów i kontaminacji środowiskowej. W monografii przedstawiono również sposoby wykorzystania dowodów z badań fizykochemicznych w polskim procesie karnym, a także ich postrzeganie przez organy procesowe. W szczególności starano się wyjaśnić na przykładach, w jaki sposób wyniki z ekspertyzy fizykochemicznej wpływają na podejmowane przez decyzje przez organy procesowe i wydawane orzeczenia. 

    Monografia autorstwa Ryszarda Krawczyka "Niszczenie zabytków nieruchomych w Polsce. Problematyka prawna, kryminologiczna i kryminalistyczna"; Wydawnictwo JAK, Kraków 2017 jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego ujęcia problematyki niszczenia zabytków nieruchomych. W książce zaakcentowano, że polski sposób niszczenia tej części dziedzictwa kulturowego jest w skali oraz formie niespotykany  i odmienny od innych tego typu  przypadków w Europie. Z punktu widzenia kryminologii wykazuje wręcz znamiona zjawiska patologicznego. Autor w głównej mierze w oparciu o istniejące dane statystyczne, ich analizy wzbogacone o własne badania jakościowe konkretnych przypadków, starał się zbadać i przedstawić faktyczny, praktyczny wymiar omawianego zagadnienia, nie tylko z punktu widzenia prawnika stosującego i analizującego prawo, ale przede wszystkim kryminalistyka. Starał się dociec istoty przyczyn tragicznego stanu polskich zabytków nieruchomych. Podjął również próbę przebadania modus operandi sprawców, co zaowocowało określeniem sylwetki polskiego niszczyciela zabytków nieruchomych. Ochrona zabytków nieruchomych, jak wynika z doświadczeń autora w czasie badania problematyki, sprowadza się niestety, głównie do działań o charakterze urzędniczym. Te jednak, jak się okazuje, nie zawsze rodzą pozytywne skutki. Praktyczne, kryminalistyczne podejście do problemu może ukazać go w innym świetle. ​

       Książka "Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane" pod redakcją Marii Kały, Dariusza Wilka i Józefa Wójcikiewicza, wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer w 2017 r., to unikatowe dzieło 37 autorów - wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz. W ich opisach uwzględniono najnowsze światowe osiągnięcia nauk sądowych. Ważnym uzupełnieniem opracowania są rozdziały dotyczące metodyki i statystycznej interpretacji wyników ekspertyzy. W pracy skoncentrowano się na problemach, jakie niesie współczesna ekspertyza sądowa i jej ocena procesowa, oraz tych, które rodzą się w relacjach biegły - organ procesowy. 
     Publikacja skierowana jest zarówno do biegłych i ekspertów, jak i sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów oraz aplikantów, a także do studentów prawa, chemii i biologii specjalizujących się w naukach sądowych. Będzie też niezbędnym źródłem wiedzy w codziennej pracy praktyków wymiaru sprawiedliwości.

     Książka "Paradygmaty kryminalistyki" pod redakcją Józefa Wójcikiewicza i Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2016 r., ukazuje paradygmatyczny pluralizm kryminalistyki w wielu wymiarach. Czytelnik znajdzie w niej zarówno rozdziały odnoszące się wprost do metodologii kryminalistyki współczesnej, jak i rozdziały historyczne, ukazujące dawne rozumienie tej dziedziny. Zawarte w niej artykuły omawiają zastosowanie metod techniki kryminalistycznej oraz innych nauk sądowych. Nie brakuje tu też artykułów obrazujących pogranicze kryminalistyki, kryminologii oraz procesu karnego. ​

 

 

  Monografia autorstwa Dariusza Wilka pt. „Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne”,  Wydawnictwo C.H. Beck,  seria Monografie Prawnicze, 2015.

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy odpowiedzialności karnej, role i zadania podmiotów rynku sztuki, ekspertów, organów administracji oraz procesowych, źródła i środki dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem opinii biegłego oraz kary i środki karne. Rozważania poparto szerokimi wynikami badań empirycznych, jak i analizą prawno-porównawczą systemów ochrony zabytków i zwalczania fałszerstw dzieł sztuki w Niemczech, Francji i Włoszech. W monografii szczegółowo omówiono kryminalistyczne metody identyfikacji falsyfikatów. Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla osób związanych z ochroną dzieł sztuki oraz rynkiem sztuki. Jest cennym źródłem wiedzy dla organów procesowych w zakresie przestępstw skierowanych przeciwko dziełom sztuki.

   Monografia została nagrodzona: w konkursie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą pracę doktorską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych oraz przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w XVI Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki w kategorii prace doktorskie.http://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id13403,Falszerstwa-dziel-sztuki.-Aspekty-prawne-i-kryminalistyczne.html

     Książka pt. "Nauki sądowe. Interdyscyplinarność kluczem do prawdy", praca zbiorowa pod redakcją Alicji Gruszczyńskiej, Andrzeja Dońca, Piotra Wąsika. Wydawca Koło Naukowe Kryminalistyki UJ im. prof. T. Hanauska, Kraków 2015.
   Przedstawione w książce prace mają walor promocyjno-dydaktyczny. Promują wybrane dziedziny wiedzy, opisują ich rozwój oraz wskazują na naukowe podstawy tego rozwoju. Pokazują aktualny stan możliwości badawczych i najbliższe perspektywy.

   Książka pt. "Samobójstwo. Stare problemy nowe rozwiązania", praca zbiorowa pod redakcją Joanny Stojer - Polańskiej i Anny Biederman - Zaręby. Wydawnictwo JAK, Kraków 2013. 
    Publikacja ta to kolejna pozycja z serii Biblioteki Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca zbiorowa, obejmująca teksty autorstwa przedstawicieli różnych grup zawodowych, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami dokonującymi aktów samobójczych. W sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny analizuje, poszerza i uzupełnia obraz współczesnej wiedzy na temat samobójstw, ich okoliczności i uwarunkowań.

       Książka pt. "Kryminalistyka. Od policjanta do biegłego", praca zbiorowa pod redakcją Sylwii Kurek i Jakuba Witta; Wydawnictwo Przygotowalnia DTP i Grafiki, Kraków 2013.
   Jest to publikacja stanowiąca zbiór wybranych referatów wygłoszonych przez zaproszonych gości, doktorantów oraz studentów podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowych Kół Kryminalistyki, zorganizowanego w Krakowie przez Sekcję Kryminalistyki TBSP UJ. Tematyka publikacji dotyczy bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy z zakresu kryminalistyki stosowanej przez służby mundurowe.

       Książka pt. "Kryminalistyka. Przewodnik", praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Wilka; Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013.
     Jest to publikacja dydaktyczna osób związanych z Katedrą Kryminalistyki UJ i zawiera przegląd podstawowych zagadnień z kryminalistyki. Przedstawiono je w formie przejrzystej i intuicyjnej dla czytelnika, a zarazem skondensowanej i nowoczesnej. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w przygotowaniu do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może być także przydatna aplikantom zawodów prawniczych i praktykom, którzy w swojej pracy zawodowej korzystają z wiedzy kryminalistycznej.

     Książka pt. "Ślady pamięciowe. Aspekty psychologiczne i kryminalistyczne", praca zbiorowa pod redakcją Dominiki Moskal i Piotra Wąsika. Wydawnictwo Przygotowalnia DTP i Grafiki, Kraków 2013.
     Praca obejmująca referaty wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem. Ich autorzy, głównie studenci i absolwenci prawa przedstawiają złożoną interdyscyplinarną tematykę z pogranicza psychologii i prawa.

     Książka pt. "Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony", praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Krawczyka; Wydawnictwo Jak, Kraków 2011 r. 
    Jest to pierwsza publikacja biblioteki Katedry Kryminalistyki UJ. Jako praca zbiorowa łączy Autorów w różnym stopniu i w różnych aspektach zaangażowanych w szeroko rozumianą ochronę zabytków i dzieł sztuki: prawników, kolekcjonerów, kryminalistyków. Odbiorca ma możliwość zapoznać się z ową problematyką, widzianą z tych różnych punktów widzenia. Mamy nadzieję, że zainteresuje ona nie tylko Muzealników, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej czy Służby Celnej, ale także wszystkich czytelników, dla których tematyka ta jest interesująca i ważna.